Renata Baczańska

Renata Baczańska – Członek Rady Nadzorczej

Renata Baczańska jest radcą prawnym i wykonuje działalność prawniczą w ramach „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata” spółka partnerska. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LUG S.A. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe na w/w Wydziale: „Prawo Podatkowe”.

Renatę Baczańską z Emitentem nie łączy stosunek pracy. Renata Baczańska jest partnerem w Kancelarii, która na podstawie umowy zlecenia prowadzi obsługę spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o.

Nie występuje konflikt interesów pomiędzy obowiązkami ciążącymi na Pani Renacie Baczańskiej z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, a obowiązkami ciążącymi na niej z innych tytułów.

Pomiędzy Panią Renatą Baczańską, a członkami Rady Nadzorczej i Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Renata Baczańska kolejno pracowała:

  • 1993 – 1997     Aplikant radcowski w Kancelarii Prawniczej Andrzeja Dudkowiaka,
  • od 1997           własna działalność gospodarcza w formie: ”Kancelarii Radcy Prawnego Renata Baczańska”, a następnie                           od 01.04.2006 r. jako Partner „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata” spółka                                partnerska.

W okresie ostatnich pięciu lat Renata Baczańska pełniła funkcje w organach lub była wspólnikiem, akcjonariuszem następujących spółek:

  • od 2006                   Partner w „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata” spółka partnerska,
  • od 30.03.2006        Udziałowiec w „Kancelaria Odszkodowawcza Resident” – 25 udziałów,
  • od 2007                   Członek Rady Nadzorczej LUG S.A.,
  • od 03.09.2007        Akcjonariuszka LUG S.A. – 810.456 akcji,
  • od 2012                   Członek Rady Nadzorczej Zakładu Produkcji Opakowań „Karton-Pak” S.A.,
  • od 01.2016              Członek Rady Nadzorczej „ALDEMED” Centrum Medyczne spółka z o.o.

Renata Baczańska nie wykonuje poza LUG S.A. działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 3 lat Renata Baczańska nie była wspólnikiem ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej, ani nie pełniła funkcji członka organów innych spółek handlowych.

Renata Baczańska nie została skazana wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego  lub  likwidacji upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w Renata Baczańska pełniła w tym czasie funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczneani sankcje w stosunku do Renaty Baczańskiej ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Renata Baczańska nie otrzymała sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Renata Baczańska nie prowadzi  działalności,  która  jest  konkurencyjna w stosunku do działalności LUG S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki  kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Renata Baczańska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.) Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezalezności.