Ład Korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego, znane na całym świecie jako Corporate Governance obejmują formalne i nieformalne normy regulujące stosunki pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w życiu organizacji. Na ład korporacyjny spółki LUG S.A. składają się poniższe dokumenty.

Dnia 05.01.2009r. Zarząd LUG S.A. wydał oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez spółkę dobrych praktyk. Podstawą prawna oświadczenia jest Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.10.2008r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect". Przyjetych do stosowania zostało 16 spośród 17 rekomendowanych zasad.

Kluczowe dokumenty, które regulują założenia Grupy Kapitałowej LUG S.A. w obszarze etyki, należytej staranności w odniesieniu do praw człowieka, zapobieganiu korupcji i oszustwom finansowym oraz bezpieczeństwa informacji zostały przedstawione w poniższych dokumentach: