RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LUG WYPRZEDZA RYNEK!

08 maja 2024

Rok przed rynkiem

Z dumą informujemy, że wychodząc naprzeciw wymogom raportowania określonym przez dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), opracowaliśmy nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju za 2023 rok zgodnie ze standardem ESRS (European Sustainability Reporting Standards), tj. na rok przed formalnym wymogiem raportowania zgodnie z nowymi standardem.

Zweryfikowani przez niezależną firmę audytorską

Ponadto, poddaliśmy nasz raport weryfikacji biegłego rewidenta, którą przeprowadziła firma audytorską Grant Thornton Polska PSA. Usługa atestacyjna została przeprowadzona w oparciu o standard KSUA 3000. Na podstawie przeprowadzonych procedur i uzyskanych dowodów biegły rewident nie stwierdził niczego, co wskazywałoby, że Sprawozdanie nt. zrównoważonego rozwoju Grupy LUG nie jest we wszystkich aspektach zgodne z ESRSami oraz Taksonomią.

Na podstawie badania istotności

Prace nad Sprawozdaniem nt. zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowe LUG S.A. za rok 2023 poprzedziło badanie istotności, dostosowane do wymogów CSRD i do jednolitych ESRS. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadą podwójnej istotności, sprawdzając wpływ Grupy LUG na zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz wpływ zagadnień zrównoważonego rozwoju na wyniki finansowe Grupy.

W oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju

Na uwagę zasługuje przedstawiona w raporcie Strategia zrównoważonego rozwoju, opracowana na fundamencie strategii biznesowej Grupy na lata 2023-2026 oraz celach zrównoważonego rozwoju ONZ. Grupa LUG w Strategii zrównoważonego rozwoju nakreśliła kierunki dalszego rozwoju organizacji w oparciu o ideą zrównoważonego rozwoju. Kierunki te zostały zebrane w czterech wymiarach - środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny oraz światło, czyniąc strategię unikatową i odzwierciedlającą wyzwania branży oświetleniowej i Grupy LUG.

W zgodzie z Taksonomią UE

Z satysfakcją, po raz piąty, ujawniamy wyniki przeprowadzonego badania zgodności przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej LUG z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) 2020/852, w skrócie nazywane Taksonomią UE (systematyką). Za działania zrównoważone środowiskowo uznano niemal 87% przychodów LUG, 60% nakładów inwestycyjnych oraz ponad 82% kosztów operacyjnych Grupy w 2023 roku. Powyższe dane w sposób jednoznaczny dowodzą, że działalność biznesowa Grupy LUG jest zgodna i powiązana z celami środowiskowymi i klimatycznymi Unii Europejskiej.

Kalkulując emisje we wszystkich trzech zakresach

Trzeci rok z rzędu Grupa LUG wyliczyła emisje gazów cieplarnianych (GHG) dla trzech zakresów. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych umożliwia nam śledzenie, czy inicjatywy wprowadzane w Grupie w celu redukcji emisji osiągają zamierzony efekt. W porównaniu do roku 2022, całkowite emisje Grupy Kapitałowej LUG (zakres 1+2 market based+ 3) zostały zredukowane o 10%.

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem nt. zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG za 2023 rok.